Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.com


Chức năng "Tùy chỉnh nội dung giao dịch"

Khác với Shops 3.x, Shops 4 đưa nội dung các email gửi khách hàng (gồm email xác nhận đơn hàng và email xác nhận thanh toán) vào khu vực quản trị, người quản trị có thể dễ giàng tùy biến nội dung này.
1. Tại menu quản lý shops, tuy cập chức năng "Nội dung giao dịch"

2. Tùy chỉnh nội dung:
- Mặc định, nội dung email gửi đi sẽ hiển thị như trong hình. Khi người quản trị chỉnh sửa lại nội dung thì hệ thống sẽ lưu lại nội dung mới - nội dung vừa tùy chỉnh.
- Có thể sử dụng các biến dựng sẵn. Ví dụ: {order_code} để gọi nội dung tương ứng, như mô tả trong bảng.
- Tương tự cho nội dung email "Xác nhận thanh toán"
Tùy biến nội dung email gửi đi
Tùy biến nội dung email gửi đi